Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais egzamino dalis

KROVINIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius ar už pavėluotą krovinių pristatymą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytos taisyklės ir pareigos.

3.

Taisyklės, reglamentuojančios sąskaitos faktūros išrašymą už krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms taikymas.

4.

Įvairių pagalbinių transporto įmonių kategorijos, vaidmuo, funkcijos ir prireikus statusas.

5.

Krovinių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo ir logistikos taisyklės.

6.

Pasienio formalumai, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtis ir taikymo sritis bei pareigos ir atsakomybė, atsirandančios naudojant šiuos dokumentus.

7.

Skirtingų rūšių krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai (atlenkiami galiniai bortai, konteineriai, krovininiai padėklai ir t. t.) ir sugebėjimas nustatyti krovinių krovimo ir iškrovimo tvarką bei parengti šios tvarkos instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.).

8.

Įvairūs kombinuotojo vežimo būdai (tokie kaip vežimas vagonais ir „ro-ro“ tipo laivais).

9.

Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Direktyvoje 2008/68/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1013/2006, laikymosi procedūros.

10.

Greitai gendančių maisto produktų gabenimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

11.

Gyvų gyvūnų vežimo taisyklių laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/kroviniu-vezimo-tarptautiniais-marsrutais-egzamino-dalis/

Keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais egzamino dalis

KELEIVIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimus analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.

3.

Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.

4.

Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.

5.

Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.

6.

Valstybių narių kelių tinklas.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/keleiviu-vezimo-tarptautiniais-marsrutais-egzamino-dalis/

Keleivinių vežimo vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais egzamino dalis

KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimą.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo įkainių nustatymo ir taikymo tvarką, vežimo metu privalomus turėti dokumentus.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių ir bagažo, gyvūnų vežimą autobusais.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys leidimų vežti keleivius reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą pagal maršrutų rūšis.

5.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų stočių veiklą.

6.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, šios apskaitos prietaisų naudojimą ir dokumentų tvarkymą.

7.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų apipavidalinimą.

8.

Reikalavimai vežėjams ir ekipažams, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/keleiviniu-vezimo-vietinio-ir-tolimojo-susisiekimo-marsrutais-egzamino-dalis/

Pagrindinė egzamino dalis

PAGRINDINĖ EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Civilinė teisė

1.

Pagrindinės kelių transporto srityje naudojamos sutarčių rūšys ir iš jų išplaukiančios teisės ir pareigos.

2.

Derybos dėl teisiniu požiūriu galiojančios transporto sutarties, visų pirma atsižvelgiant į vežimo sąlygas. 

Komercinė teisė

3.

Reikalavimai ir formalumai, privalomi užsiimant verslu,  bendrosios vežėjams nustatytos pareigos (įregistravimas, dokumentų tvarkymas ir t. t.) ir bankroto padariniai.

4.

Pelno siekiančių įmonių rūšys bei šių įmonių steigimas ir veiklą reglamentuojančios taisyklės. 

Socialinė teisė

5.

Įvairių socialinių institucijų, susijusių su kelių transportu, paskirtis ir veikimas (profesinės sąjungos, darbo tarybos, profsąjungų atstovai, darbo inspektoriai ir t. t.).

6.

Darbdavių pareigos socialinės apsaugos srityje.

7.

Taisyklės, reglamentuojančios darbo sutartis, sudaromas su įvairių kategorijų darbuotojais, kuriuos įdarbina kelių transporto įmonės (sutarčių formos, sutarties šalių pareigos, darbo sąlygos ir darbo trukmė, mokamos atostogos, atlyginimas, sutarties pažeidimas ir t. t.).

8.

Taisyklės, taikomos vairavimo, poilsio ir darbo laikui, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB ir 2006/22/EB nuostatų taikymo priemonės.

9.

Taisyklės, taikomos pirminei vairuotojų kvalifikacijai ir jų tęstiniam mokymui, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB nustatytos taisyklės.

Mokesčių teisė

10.

Transporto paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

11.

Mokesčiai už motorines transporto priemones.

12.

Mokesčiai už tam tikriems kroviniams vežti naudojamas transporto priemones ir rinkliavos bei mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra.

13.

Pajamų mokestis.

Įmonės verslo ir finansų valdymas

14.

Banko čekių, vekselių, įsakomųjų vekselių, kredito kortelių ir kitų mokėjimo priemonių ar būdų naudojimą reglamentuojantys įstatymai ir šio naudojimo praktika.

15.

Įvairios kreditavimo formos (banko kreditas, dokumentiniai akredityvai, garantiniai indėliai, hipoteka, lizingas, nuoma, faktoringas ir t. t.), taip pat jomis naudojantis atsirandantys mokesčiai ir pareigos.

16.

Balansas, jo pateikimas ir analizė.

17.

Pelno (nuostolio) ataskaita.

18.

Įmonės pelningumas ir finansinė būklė, visų pirma remiantis finansiniais rodikliais.

19.

Biudžeto rengimas.

20.

Įmonės išlaidų struktūra (pastovios išlaidos, kintančios išlaidos, apyvartinis kapitalas, nusidėvėjimas ir t. t.) ir sugebėjimas apskaičiuoti išlaidas transporto priemonei, kilometrui, reisui arba tonai.

21.

Įmonės personalo organizacinės schemos rengimas bei darbo planų organizavimas.

22.

Rinkodaros, reklamos ir ryšių su visuomene, įskaitant transporto paslaugų srityje, pardavimo skatinimo bei klientų kartotekos rengimo principai.

23.

Įvairios su kelių transportu susijusio draudimo rūšys (atsakomybė, draudimas nuo netyčinio sužalojimo arba gyvybės draudimas, ne gyvybės ir bagažo draudimas), garantijos ir pareigos, atsirandančios sudarius draudimo sutartis.

24.

Kelių transporte naudojamos elektroninių duomenų perdavimo programos. 

Patekimas į rinką

25.

Teisės aktai, susiję su profesine veikla, reglamentuojantys vežimą kelių transportu už atlygį, pramoninės paskirties transporto nuomą bei subrangos sutartis, ir visų pirma taisyklės, reglamentuojančios oficialų profesinės veiklos organizavimą, leidimo verstis profesine veikla sąlygas, leidimus Bendrijoje ir už Bendrijos ribų vykdyti kelių transporto veiklą, kontrolę, sankcijas.

26.

Kelių transporto įmonių steigimo taisyklės.

27.

Įvairūs dokumentai, reikalaujami teikiant kelių transporto paslaugas, ir sugebėjimas įvesti patikrinimo procedūras siekiant užtikrinti, kad su kiekviena operacija susiję patvirtinti dokumentai, visų pirma, susiję su transporto priemone, vairuotoju, kroviniais ir bagažu, būtų ir transporto priemonėje, ir įmonės patalpose. 

Techniniai standartai

28.

Valstybių narių taisyklės dėl transporto priemonių svorių ir matmenų bei tvarka, kurios privalu laikytis vežant nestandartinius krovinius, kuriems šios taisyklės netaikomos.

29.

Sugebėjimas pasirinkti transporto priemones ir jų sudėtines dalis (važiuoklę, variklį, transmisijos sistemą, stabdžių sistemą ir t. t.) atsižvelgiant į įmonės poreikius.

30.

Formalumai, susiję su pirmiau nurodytų transporto priemonių  rūšies patvirtinimu, registravimu ir technine apžiūra.

31.

Priemonės, kurių reikia imtis norint sumažinti triukšmą ir mažinti oro taršą, atsirandančią dėl motorinių transporto priemonių išmetamų dujų.

32.

Transporto priemonių ir jų įrenginių periodinės techninės priežiūros planų rengimas. 

Saugus eismas keliuose

33.

Kvalifikaciniai reikalavimai vairuotojams (vairuotojo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, fizinės būklės pažymėjimas ir t. t.).

34.

Būtini veiksmai siekiant užtikrinti, kad vairuotojai laikytųsi skirtingose valstybėse narėse galiojančių kelių eismo taisyklių (greičio apribojimai, pirmumo teisė važiuoti, laukimo ir stovėjimo apribojimai, šviesų naudojimas, kelio ženklai ir  t. t.).

35.

Instrukcijų vairuotojams, skirtų patikrinti, ar jie laikosi saugos reikalavimų dėl transporto priemonių būklės, įtaisų ir krovinio, bei prevencinių priemonių, kurių reikia imtis, rengimas.

36.

Procedūrų, kurių reikia laikytis įvykus avarijai, nustatymas  ir atitinkamų avarijų arba svarbių kelių eismo taisyklių pažeidimų pasikartojimo prevencijos procedūrų įgyvendinimas.

37.

Saugaus krovinių tvirtinimo procedūrų ir atitinkamų techninių reikalavimų diegimas.
Informacija atnaujinta 2015-03-27 15:00:54

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/pagrindine-egzamino-dalis/

Centrinė Azija domina Lietuvos vežėjus

 

Centrinė Azija domina Lietuvos vežėjus

Viešoji įstaiga „Linavos“ mokymo centras (LMC) savo daugiametę tarptautinių parodų, verslo išvykų ir mokymų užsienyje organizavimo patirtį antri metai paeiliui efektyviai panaudojo Uzbekistane vykusioje tarptautinėje parodoje „TransUzbekistan 2014“.

Mokymo centro organizuotas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ įmonių dalyvavimas tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransUzbekistan 2014“ Taškente, Uzbekistane, jungtiniame įmonių stende iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamą įmonių grupinių eksporto iniciatyvų veiklą, pagal kurią skatinamas įmonių grupių eksporto potencialo didinimas bei plečiami verslo ryšiai“.

Vienuoliktą kartą Taškente vykusioje parodoje buvo įrengtas įspūdingas bei pats didžiausias parodoje „Linavos“ stendas, kuris sulaukė ne tik geriausių vertinimų bei ir gausių verslininkų delegacijų.

Beveik 30 milijonų gyventojų turintis Uzbekistanas per penkerius metus investavo  dideles lėšas į kelius – sutvarkyta daugiau nei 2000 km kelių, pastatyti nauji logistikos centrai, modernizuojamas geležinkelis, sandėlių ūkis. Miestuose ir kaimuose vyksta statybos, intensyvi prekyba. Daug naudingų iškasenų turinti šalis vilioja investuotojus ir verslininkus iš viso pasaulio.

„TransUzbekistan 2014“ parodoje dalyvavo 50 bendrovių iš 11 valstybių.

Parodoje taip pat dalyvavo transporto ir logistikos industrijos profesionalai iš Baltarusijos, Gruzijos, Vokietijos, Indijos, Irano, Italijos, Kinijos, Latvijos, Rusijos, Uzbekistano. Renginyje prisistatė ne tik kelių transporto kompanijos, bet ir kitos susisiekimo sektoriaus šakos bei valstybinės institucijos.

Antrus metus paeiliui Taškente vykusioje parodoje „TransUzbekistan 2014“ dalyvaujantis UAB „Rosteka“ vadovas Valdas Miliukas sakė, kad nuolat besikeičiant vežėjų verslo sąlygoms naujų rinkų ir galimybių paieška yra gyvybiška svarbi. „Šias metais parodoje sulaukėme daugiau besidominančių mūsų paslaugomis ir daugiau konkrečių klausimų bei pasiūlymų. Tai reiškia, kad mūsų naujieji kolegos daugiau sužinojo apie mus, mūsų galimybes, ir pasiryžę jomis pasinaudoti. Verslas su Azijos šalių atstovais subtilus ir kantrybės reikalaujantis dalykas, todėl tokios parodos labai reikalingos ir tikrai naudingos“, – sakė Valdas Miliukas.

„Malonu buvo išgirsti, kad uzbekai yra informuoti ir gerai atsiliepia apie Lietuvos vežėjus – ypač tie, kurie dirba su Europos Sąjunga, žino, kad čia veikia stiprus vežėjų tinklas. Matyt, todėl jautėsi didelis interesas: dar vykstant parodai, mūsų įmonės sulaukė užklausų, ar šiuo metu Uzbekistane nėra jų automobilių, kurie galėtų nugabenti krovinius į Europą“, – pasakojo „Linavos“ krovininio transporto skyriaus vadovas Valdas Kazlauskas.

Paroda „TransUzbekistan 2014“  buvo itin aktyvi – vien atidarymo dieną į ją atvyko 1 000 lankytojų. „Linavos“ stendas sulaukė daug dėmesio, vežėjai ieškojo naujų kontaktų ir su potencialiais verslo partneriais vyk aktyviai derėjosi.

Parodos metu įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo narių susitikimas su Uzbekistano tarptautinių kelių vežėjų asociacijos (AIRCUZ) generaliniu sekretoriumi, mokymo centro direktoriumi ir kitais specialistais. Abi asociacijos pasikeitė atstovavimo vežėjams patirtimi ir pasidalijo darbo šioje sferoje ypatumais. AIRCUZ vienija 250 įmonių, iš viso turinčių apie 2500 transporto priemonių.

Lietuvos atstovai džiaugėsi, kad rimtų problemų tarp Lietuvos ir Uzbekistano spręsti netenka, tačiau keli pageidavimai visgi radosi. „Išreiškėme norą suorganizuoti bendros Lietuvos-Uzbekistano komisijos posėdį. Mūsų vežėjams jis aktualus dėl leidimų gabenti krovinius tranzitu arba vežti juos iš trečiųjų šalių. Kadangi vykstant aktyviai naujų rinkų paieškai, Uzbekistanas yra viena iš potencialių valstybių, leidimų gali prireikti ir daugiau, negu dabar turime“, – teigė V. Kazlauskas.

„Linavos“ atstovų delegacija su AIRCUZ taip pat diskutavo ir apie abiems šalims rūpimas vizų gavimo procedūras. Šiuo metu vizų gavimo procesą apsunkina tai, kad Uzbekistane neįsteigtas Lietuvos konsulatas ir atvirkščiai – lietuviams artimiausias Uzbekistano konsulatas yra Rygoje. Tai sudaro barjerą, norint gabenti krovinius į Uzbekistaną. AIRCUZ žadėjo padėti sprendžiant šią situaciją ir kreiptis į Uzbekistano užsienio reikalų ministeriją.

„Linavos“ mokymo centras direktorius Osvaldas Manikas ir mokymo centro valdybos pirmininkas Valius Smaidžiūnas aplankė AIRCUZ mokymo tyrimo centrą „Bilimintertrans“, pasidalino patirtimi ruošiant transporto įmonių darbuotojus, aptarė ateities bendradarbiavimo perspektyvų galimybės.

Parodos „TransUzbekistan 2014“  organizatorius VšĮ „Linavos“ mokymo centras direktorius Osvaldas Manikas įsitikinęs, kad tokios parodos padeda vežėjams akivaizdžiai susipažinti su naujų rinkų galimybėmis ir užmegzti naujus verslo ryšius, pamatyti šalį. „Šias metais ypač džiugu dalyvauti šioje parodoje, nes prie parodos organizavimo veiksmingai daliniu finansavimu prisidėjo VšĮ „Versli Lietuva“.

Dalyvavimas parodoje iš dalies finansuojamas  VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamu įmonių grupinių eksporto iniciatyvos Nr.IGEI4-022 projektu  „Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos įmonių grupės dalyvavimas tarptautinėje parodoje „TransUzbekistan 2014“, vyksiančioje Taškente Uzbekistane, iš  VšĮ Versli Lietuva įgyvendinamo „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“  (projekto  kodas VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001), finansuojamo  projekto pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Asistentas-3“.

Dėl to sumažėjo vežėjų kaštai parodos organizavimui, parodos ploto nuomai, daugiau vežėjų galėjo atvykti į Taškentą. „Linavos“ mokymo centras ir toliau padės vežėjams ieškot naujų verslo vietų ir krypčių. Tokia mūsų misija“, – tvirtino Osvaldas Manikas.

 

Plačiau apie parodą:

http://news.uzreport.uz/news_4_r_126193.html

http://www.uzdaily.uz/articles-id-22526.htm

http://www.anons.uz/article/society/14561/

http://uza.uz/ru/business/vazhnyy-faktor-razvitiya-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva

http://www.uzdaily.com/articles-id-29956.htm

http://www.ite-uzbekistan.uz/vis/trans/rus/spisok.php

http://www.youblisher.com/p/1013772-TransUzbekistan-2014-Official-Catalogue/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/centrine-azija-domina-lietuvos-vezejus/

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa („95 kodas“)

 Šie profesinio mokymo kursai skirti krovininio transporto vairuotojams, kurie  įgijo C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d.

Profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursai (toliau periodinio tobulinimo mokymo kursai) trunka 35 akademines valandas. Mokymo kursus sudaro  5 dalys po 7 ak. val.

„LINAVOS“ mokymo centre šie kursai organizuojami kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

Asmenims, nusprendusiems išklausyti visą 5 dalių kursą per vieną savaitę – dalyvio mokestis 95 Eur, asociacijos „LINAVA“ nariams – 85 Eur.

Vairuotojams, išklausiusiems ir sėkmingai išlaikiusiems žinių patikrinimo testą, išduodamas Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU TACHO sertifikatas.  Pavyzdys pridedamas:

Tai puiki galimybė reklamuoti savo įmonę būsimiems klientams!

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA ATVYKSTANT Į PERIODINIO TOBULINIMO MOKYMO KURSUS?

Atvykstant į periodinio tobulinimo mokymo kursus su savimi turėti:

 • galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
 • piniginį įnašą už kursus arba sumokėti už juos pavedimu iki mokymų pradžios.

NORINT ĮGYTI PERIODINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMĄ, BŪTINA ATLIKTI ŠIUOS VEIKSMUS:

 1. Privalote turėti vairuotojo pažymėjime įrašytą C1 ir (arba) C1E, ir (arba)  C, ir (arba) CE kategoriją, iš kurių bent viena įgyta iki 2009 m. rugsėjo 10 d. (pvz. C kategorija įrašyta vairuotojo pažymėjime iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
 2. Užsiregistruoti į periodinio tobulinimo mokymo kursus galima:
 • elektroniniu paštu lmc@linava.lt;
 • telefonu (tel. 852740097, mob. 861124413);
 • atvykti į „LINAVOS“ mokymo centrą adresu Jankiškių g. 41, Vilniuje.

3.  Užsiregistravus, iki kursų pradžios atvykti į mokymo centrą arba atvykus į periodinio tobulinimo mokymo kursus pirmą dieną užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.

4. Atvykstant su savimi turėti:

 • vairuotojo pažymėjimą su įrašytomis atitinkamomis kategorijomis – C1 ir (arba) C1E, ir (arba)  C, ir (arba) CE;
 • piniginį įnašą, jei nemokėjote už kursus pavedimu.

5.Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti!

6. Pasibaigus teorijos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atitinkamos kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį.

7. Periodinį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, pakeis vairuotojų pažymėjimus, prie tų kategorijų įrašydami Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja.

 

Dalyvių skaičius ribotas, tad registruotis prašome iš anksto!

 

Kokiems vairuotojams netaikomas 95 kodo reikalavimas?

Reikalavimas dėl vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio kvalifikacijos tobulinimo netaikomas vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones:

 1. kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;
 2. priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;
 3. su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai arba naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;
 4. naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams;
 5. naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;
 6. kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;
 7. kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/periodinio-profesinio-mokymo-programa-%e2%80%9e95-kodas/

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa.(„95 kodas“) ( I dalis )

1 DIENA

 

1.1. Transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, didinimui ir mažinimui. Transporto priemonės valdymas ir stabdymas važiuojant įvairiomis oro ir dangos sąlygomis. Transporto priemonių ir jų agregatų raidos perspektyvos. Veiksmai sugedus transporto priemonei įvairiose situacijose. Pratybos. 2 val.
1.2 Transporto priemonių techninė priežiūra, darbo organizavimas. Navigacinės sistemos. 1 val.
1.3. Ekologiškas (ekonomiškas) transporto priemonės vairavimas. Veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai. Įvairių teršalų (CO2, CO, CH, NOx ir kt.) įtaka žmogui ir aplinkai. 2 val.
1.4 Avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai (pagalbos iškvietimas, pirmos pagalbos suteikimas nukentėjusiems, veiksmai kilus gaisrui, atsakant į smurtą). Avarijos ataskaitų rengimas. 1 val.
1.5 Rizika, kurią kelia eismas, kelių eismo nelaimių priežastys. Nelaimingi atsitikimai, kurie gali kilti kelių transporto sektoriuje, materialinės ir finansinės pasekmės. 1 val.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/motoriniu-transporto-priemoniu-kroviniams-vezti-vairuotoju-periodinio-profesinio-mokymo-programa-95-kodas-i-dalis/

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa.(„95 kodas“) ( II dalis )

2  DIENA

 

2.1. Rizika, kurią gali sukelti vairuotojo darbo sąlygos, netinkami judesiai ir neteisingos sėdėsenos padėtys. 1 val.
2.2. Saugus ir racionalus transporto priemonės pakrovimas,krovinių įtvirtinimas ir iškrovimas. Pratybos. 3 val.
2.3. Fizinių ir psichinių gebėjimų svarba, sveika ir subalansuota mityba, narkotikų, psichotropinių medžiagų, vaistų poveikis, Nuovargio ir streso požymiai. 2 val.
2.4. Kelio galimiems nusikaltimams, nelegaliam migrantų ir kontrabandinių prekių vežimui užkirtimas bei prevencinės priemonės. 1 val.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/motoriniu-transporto-priemoniu-kroviniams-vezti-vairuotoju-periodinio-profesinio-mokymo-programa-i-dalis/

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa.(„95 kodas“) ( III dalis )

3 DIENA.

 

3.1. Vairuotojo darbą bei atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai. AETR susitarimas, ЕS teisė darbo ir poilsio rėžimo vykdymo ir kontrolės srityje. Darbo ir poilsio režimo reikšmė. Pratybos.

4 val.

3.2. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo suTIR knygelėmis (TIR konvencija). Pratybos.

3 val.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/motoriniu-transporto-priemoniu-kroviniams-vezti-vairuotoju-periodinio-profesinio-mokymo-programa-95-kodas-ii-dalis/

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa.(„95 kodas“) ( IV dalis )

4 DIENA

 

4.1 Krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai (leidimai, licencijos ir pan.). 2 val.
4.2. Vairuotojų ir vežėjų atsakomybė pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR). Tarptautinės sutartys ATP, ADR ir kitos pervežimus reglamentuojantysteisės aktai, galimos pasekmės vairuotojui ir vežėjui. Pratybos. 5 val.

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/motoriniu-transporto-priemoniu-kroviniams-vezti-vairuotoju-periodinio-profesinio-mokymo-programa-95-kodas-iv-dalis/

Older posts «

» Newer posts