„LINAVOS“ mokymo centras pasirašė sutartį Dėl atstovavimo paslaugų teikimo Italijoje, vykdant Italijos 2016 m. liepos 17 d. Dekreto Nr. 136 reikalavimus

Nuo 2016 m. gruodžio 26 d. Italijoje įsigaliojo 2016 m. liepos 17 d. Dekretas, numatantis prievoles į Italiją darbuotojus komandiruojančioms įmonėms. Kelių transporto atveju šis Dekretas taikomas visais kabotažinių pervežimų atvejais, apie kuriuos kalbama 2009m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų 1072/2009 III skyriuje ir 1073/2009 V skyriuje.

Vadovaujantis Dekreto reikalavimais, Įmonė, komandiruojanti darbuotojus į Italiją privalo:

 • prieš 24 valandas prieš komandiruotės pradžią apie tai informuoti Darbo ir socialinės politikos ministeriją ir 5 dienų bėgyje informuoti apie visus komandiravimo pasikeitimus;
 • komandiruotės metu ir du metus po darbo santykių nutraukimo saugoti darbo sutartį, kartu su jos vertimu italų kalbą, darbo užmokesčio apskaičiavimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, dokumentus, patvirtinančius darbo užmokesčio išmokėjimą ir kitus dokumentus.
 • paskirti kontaktinį asmenį, turintį nuolatinę buveinę Italijoje, kuris bus atsakingas už nurodymų priėmimą ir dokumentų pateikimą, taip pat visam komandiruotės laikotarpiui paskirti asmenį, įgaliotą atstovauti įmonę santykiuose su socialiniais partneriais, suinteresuotais remti antrojo laipsnio kolektyvinius susitarimus ir įpareigotą atsakyti į pagrįstus socialinių partnerių paklausimus.

“Linavos“ mokymo centras pasirašė atstovavimo sutartį su Italijos kompanija dėl Lietuvos vežėjų atstovavimo Italijoje, vykdant Italijos 2016 m. liepos 17 d. Dekreto Nr. 136 reikalavimus.

Tai paslauga, kuria gali pasinaudoti visi Lietuvos, ir ne tik, vežėjai, siekiant Lietuvoje gauti informaciją, konsultacijas, pagalbą pildant ir pateikiant dokumentus Italijos kontrolės tarnyboms, atliekančioms šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę Italijoje.

Pirmi žingsniai kuriuos privalo atlikti vežėjas, ketinantis vykdyti kabotažinius pervežimus Italijoje:

 1. Pateikti paraišką (ITALIJA – Dėl-atstovavimo-sutarties) Italijoje su „Linavos“ mokymo centru.
 2. Pasirašyti sutartį su nurodyta Italijos Atstovo įmone.
 3. Užpildyti ir laiku išsiųsti Italijos Darbo ir socialinių reikalų ministerijai pranešimą apie komandiruojamus į Italiją darbuotojus, pranešimo kopiją išsiųsti Atstovui Italijoje. Pranešimo pildymo pavyzdį atsiųsime sudarius atstovavimo sutartį.
 4. Saugoti įmonėje darbo sutartis, vairuotojų darbo laiko Italijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Italijoje. Turėti šių dokumentų vertimus į italų kalbą. Esant poreikiui pateikti šiuos dokumentus atstovui Italijoje.
 5. Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Italijoje.

Paslaugos kainos:

1-5 vairuotojai 300,00 Eurų metams;
6-20 vairuotojų 500,00 Eurų metams;
21-50 vairuotojų 1000,00 Eurų metams;
51-100 vairuotojų 1200,00 Eurų metams;
101-200 vairuotojų 1500,00 Eurų metams;
201-500 vairuotojų 2000,00 Eurų metams;
Daugiau, kaip 501 vairuotojas 2400,00 Eurų metams.

Atstovas Italijoje už atskirą mokestį, suderintą su vežėjo įmone, gali suteikti lietuvių kalba užpildytų dokumentų, kuriuos reikalauja pateikti Italijos kontroliuojančios institucijos, vertimą į Italų kalbą.

Dėl sutarties sudarymo galite kreiptis tel. +370-5-2786522, +370-672-13744 arba el. paštu mc@linava.lt

Baudos:

 1. Informavimo apie komandiruojamus į Italiją pareigos nevykdymas arba pažeidimas – nuo 150 € iki 500 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
 2. Privalomų saugoti ir pareikalavus šiuos dokumentus pateikti pareigos nevykdymas – nuo 500 € iki 3000 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
 3. Kontaktinio asmens Italijoje paskyrimo pareigos nevykdymas – nuo 2000 € iki 6000 €.
 4. Bet kuriuo atveju baudų, numatytų 1 ir 2 punktuose dydis negali viršyti 150000 €.

Tuo atveju, kai komandiravimas bus pripažintas neteisingu, darbdaviui, komandiravusiam darbuotojus ir ūkio subjektui, gavusiam naudos numatyto darbo, kurį atliko komandiruoti darbuotojai, taikomos administracinės baudos 50 € už kiekvieno įdarbinto darbuotojo vienos dienos darbą. Bet kuriuo atveju bauda negali būti mažesnė, kaip 5000 € ir didesnė, kaip 50000 €.